Текущи проекти

“Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” – срок до 2022 г.

Проектът е финансиран от ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” и Европейския социален фонд. Цели обхващане и образователно приобщаване на деца от уязвими групи в предучилищното образование, достъпът им до качествено образование, социално приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани.

Допълнително обучение по български език и ресурсна подкрепа по проект

“Природата е моят дом” – срок до 30.10.2019 г.

Основна цел на проекта е да подпомогне формирането на базисна екологична култура у децата чрез облагородяване и обновяване на функционалните пространства в двора на филиала на детската градина, както и чрез приобщаване на родителската общност към идеята на проекта. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ПУДООС. Повече за реализацията му четете тук:

Вече сме част от кампанията “За чиста околна среда” ;  Започна техническото изпълнение на проекта ; Доброволци в действие ; Завърши изпълнението на проекта “Природата е моят дом”

Училищен плод

Традиционно Детска градина “Мир” кандидатства и участва в националните схеми “Училищен плод” и “Училищно мляко” на Държавен фонд “Земеделие”. Те имат за цел да бъдат подобрени хранителните навици и повишена консумацията на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти при децата, съобразно изискванията за здравословно хранене. Храните се предоставят безвъзмездно и се дават на децата като междинна закуска в дневния режим.

Училищно мляко“- срок: от 13.11.2019 г. до 2022 г.

Заповед №126/13.11.2019 г.