Историческа справка

Детска градина „Мир“ е приемник и обединител на двете детски заведения в едно от най-големите български села – село Айдемир, Силистренска община.

Това са: ЦДГ „Вела Пеева“ – с. Айдемир, с първи директор Йорданка Манова, открита през 1979 г. и ЦДГ №2 – кв. „Деленките“ с първи директор Бонка Станчева, отворена година по-късно в най-динамично развиващата се част на Силистра – тогавашния Лесопромишлен комбинат.

На 01.08. 2008 г., по решение на Общински съвет- Силистра е закрита ЦДГ №1 в центъра на село Айдемир и е преобразувана във филиал на ЦДГ №2 – квартал „Деленките“. Филиалът на ул. „Преслав“ №16 остава да работи с 3 възрастови групи деца, а основната сграда на ул. Сокол“ №10 – с 5 групи. След закриването и на ЦДГ „Лилия“ в с. Сребърна част от децата също са записани по желание на родителите в детската градина в Айдемир. Заведението става и официално място за съхраняване на архивната документация.

През 2010 г. учебната година започва с по-позитивни промени. Отбелязана е тенденция към повишаване на раждаемостта в селото. Родителите на 23 деца под 3-годишна възраст се обединяват около идеята за разкриване на яслена група към детската градина. Задействан е институционалният механизъм и новата потребност е удовлетворена. Така ЦДГ №2 е преобразувана в Обединено детско заведение (ОДЗ) „Мир“ с 8 детски и 1 яслена групи.

През 2016 г. с влизане в сила на новия Закон за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) заведението е преименувано на Детска градина „Мир“.

Педагогическият и непедагогически персонал през годините не се е променил съществено, което във времето е затвърдило доверието на родителите към качеството на отглеждане, възпитание и обучение на техните деца.

Днес детската градина обгрижва над 130 деца от 2 до 7-годишна възраст в 6 предучилищни групи.

Настоящият директор е Веселина Никова.

Благодарим на всички директори и учители, лелички и чичковци – с вродена любов към децата, оставили свой отпечатък в историята на детската градина, за да сме днес това, което сме, а и заради мечтите ни! Благодарим!