Текущи проекти

Подкрепа за приобщаващо образование 

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  Ще бъдат разработени модели и инструменти за приобщаващо образование на деца, както и специализирани дидактически материали. Дейностите по проекта предвиждат и специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие, закупуване на оборудване, включително за специализирани кабинети и помещения, както и дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детската градина. Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование 

Проектът е финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейския социален фонд. Цели обхващане и образователно приобщаване на деца от уязвими групи в предучилищното образование, достъпът им до качествено образование, социално приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани.

    „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ 

Традиционно Детска градина „Мир“ кандидатства и участва в националните схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ на Държавен фонд „Земеделие“. Те имат за цел да бъдат подобрени хранителните навици и повишена консумацията на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти при децата, съобразно изискванията за здравословно хранене. Храните се предоставят безвъзмездно и се дават на децата като междинна закуска в дневния режим.