Текущи проекти

Силен старт

Проект BG05SFPR001-1.003-0001 „Силен старт“, финансиран по Програма „Образование“ 2021-2027 г. По проекта се предоставя допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайното приобщаване в предучилищното образование. Чрез финансирането на тази дейност ще се подобрят възможностите за осъществяване индивидуална и групова работа за психо-социална рехабилитация, както за подкрепа на развитие на интересите и способностите на децата с изявени дарби. На фокус е и достъпът и трайното приобщаване на деца в предучилищното образование, за да се намали броят на отпаднали от образователната система. Още на ниво градина или ясла децата ще бъдат включвани в допълнителни обучения, занимания по интереси, спортни занимания, дейности, свързани с опазване на природата и др.

Обхваща периода 2024 – 2027 г.

Равен достъп до училищно образование 

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., съфинансиран е от Европейския съюз чрез Европейските структури и инвестиционни фондове с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката. Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. В детската градина специализиран екип  предоставя обща и допълнителна подкрепа на нуждаещи се деца за тяхното приобщаване и личностно развитие. Край на проекта – м. декември 2023 г.

    „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ 

Традиционно Детска градина „Мир“ кандидатства и участва в националните схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ на Държавен фонд „Земеделие“. Те имат за цел да бъдат подобрени хранителните навици и повишена консумацията на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти при децата, съобразно изискванията за здравословно хранене. Храните се предоставят безвъзмездно и се дават на децата като междинна закуска в дневния режим.