Текущи проекти

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование – срок до 2022 г.

Проектът е финансиран от ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” и Европейския социален фонд. Цели обхващане и образователно приобщаване на деца от уязвими групи в предучилищното образование, достъпът им до качествено образование, социално приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани.

Заедно в грижата за всеки ученик 

ДГ “Мир” е партньор по проект на ОУ “Иван Вазов”, финансиран от НП “Заедно в грижа за всеки ученик”, модул 2: Осигуряване на условия за екипна работа на учители от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап. Целта е подпомагане на бъдещите първокласници в преодоляването на стреса и осъществяване на плавен преход от предучилищно към начално образование.

Училищен плод и Училищно мляко  – срок до 2022 г.

Традиционно Детска градина “Мир” кандидатства и участва в националните схеми “Училищен плод” и “Училищно мляко” на Държавен фонд “Земеделие”. Те имат за цел да бъдат подобрени хранителните навици и повишена консумацията на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти при децата, съобразно изискванията за здравословно хранене. Храните се предоставят безвъзмездно и се дават на децата като междинна закуска в дневния режим.