Текущи проекти

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование – срок до 2022 г.

Проектът е финансиран от ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” и Европейския социален фонд. Цели обхващане и образователно приобщаване на деца от уязвими групи в предучилищното образование, достъпът им до качествено образование, социално приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани.

Природата е моят дом 

Основна цел на проекта е да подпомогне формирането на базисна екологична култура у децата чрез облагородяване и обновяване на функционалните пространства в двора на филиала на детската градина, както и чрез приобщаване на родителската общност към идеята на проекта. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ПУДООС.

Училищен плод и Училищно мляко  – срок до 2022 г.

Традиционно Детска градина “Мир” кандидатства и участва в националните схеми “Училищен плод” и “Училищно мляко” на Държавен фонд “Земеделие”. Те имат за цел да бъдат подобрени хранителните навици и повишена консумацията на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти при децата, съобразно изискванията за здравословно хранене. Храните се предоставят безвъзмездно и се дават на децата като междинна закуска в дневния режим.