Текущи проекти

Подкрепа за приобщаващо образование – срок до 2024 г.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  Ще бъдат разработени модели и инструменти за приобщаващо образование на деца, както и специализирани дидактически материали. Дейностите по проекта предвиждат и специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие, закупуване на оборудване, включително за специализирани кабинети и помещения, както и дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детската градина. Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование – срок до 2022 г.

Проектът е финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейския социален фонд. Цели обхващане и образователно приобщаване на деца от уязвими групи в предучилищното образование, достъпът им до качествено образование, социално приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани.

Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти – срок до края на 2022 г.

В целевата група влизат педагогическите специалисти (учители, директори и др. съгласно Закона за предучилищното и училищно образование, Глава 11, Раздел I, чл. 211), които през периода на проекта работят в системата на образованието. Всички участници в проекта имат възможност да заявят желание за обучение по определени програми, които съответстват на нуждите им от допълнителна квалификация. Чрез участие в дейности 1 и 2 педагогическите специалисти ще бъдат подпомогнати да придобият по-висока професионално-квалификационна степен, съответстваща на професионалното им израстване. За целите на проекта са планирани разходи за провеждане на квалификационни курсове на целевата група и разходи за придобиване на професионално-квалификационна степен, вкл. провеждане на подготвителен курс за придобиване на пета или четвърта професионално-квалификационна степен.

Заедно в грижата за всеки ученик 

ДГ „Мир“ е партньор по проект на ОУ „Иван Вазов“, финансиран от НП „Заедно в грижа за всеки ученик“, модул 2: Осигуряване на условия за екипна работа на учители от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап. Целта е подпомагане на бъдещите първокласници в преодоляването на стреса и осъществяване на плавен преход от предучилищно към начално образование.

Училищен плод и Училищно мляко  – срок до 2022 г.

Традиционно Детска градина „Мир“ кандидатства и участва в националните схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ на Държавен фонд „Земеделие“. Те имат за цел да бъдат подобрени хранителните навици и повишена консумацията на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти при децата, съобразно изискванията за здравословно хранене. Храните се предоставят безвъзмездно и се дават на децата като междинна закуска в дневния режим.