Поверителност на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Детска градина „Мир“- с. Айдемир, общ. Силистра, в изпълнение на задълженията си да събира определена информация от родители, служители и доставчици, както и от Община Силистра, отдел ГРАО, описва в този документ нашите политики и процедури, регламентиращи събирането и обработването на информация, която идентифицира индивидуален потребител и може да бъде използвана за контакт с него (“Лични данни”, “Лична информация”).

Административен орган, упражняваш контрол:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2,

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

ДГ  „Мир“ спазва поверителността на данните на родители/настойници, деца, служители и доставчици. Ние държим на защитата на информацията, отнасяща се до идентифицируеми лица („лични данни“), която ни се предоставя.

Ние гарантираме сигурността на данните, които ни предоставяте, чрез въведени вътрешни правила. Вашата информация може да се съхранява и обработва на определени локации, където се намираме ние, в строго съответствие с приложимото българското и европейското законодателство за конфиденциалност и защита на личните данни.

Запитвания и оплаквания, свързани с настоящата ПОЛИТИКА за поверителност на   личните данни, можете да изпращате на имейл за контакт: odz_aidemir@abv.bg

Каква информация събираме?

Детска градина „Мир“ събира следната информация за вас, която вие ни предоставяте, подписвайки декларация за съгласие:

  1. При прием на дете в детската градина.

1.1. На родителите/настойниците – имена, електронна поща, пощенски адрес, ЕГН, тел. № за контакти, информация за местоработата, решение на ТЕЛК – в случай, че ползвате предимство.

1.2. На децата – имена, пощенски адрес, ЕГН, решение на ТЕЛК – при ползване на предимство, данни на други деца от семейството – при ползване на предимство.

Данните се съхраняват 5 години след напускане на детското заведение.
  1. При заплащане на такса за детската градина:

2.1. На родителите/настойниците – имена, имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер за контакт, решение на ТЕЛК, Уверение от ВУЗ  – при ползване на предимство.

2.2. На децата – имена, пощенски адрес, ЕГН, решение на ТЕЛК – при ползване на предимство, данни на други деца от семейството – при ползване на предимство, здравна амбулаторна карта.

Данните се съхраняват до извършване на финансов одит.
  1. При сключване на договори с фирми: имена на управителя, наименование на фирмата, адрес, телефон за връзка, БУЛСТАТ/ ЕГН на управителя, банкова сметка.
 Данните се съхраняват до извършване на финансов одит. 
  1. При назначаване на персонал: имена на служителя, адрес, ЕГН, данни от личната карта, данни от дипломи, данни за трудов стаж, медицинско удостоверение, свидетелство за съдимост, банкова сметка.
 Данните се съхраняват 50 години.

Всяка информация, предоставена при кандидатстване за работа, се използва за набиране на персонал. В случай на назначаване съответната информация се използва от нас за улесняване и поддържане на трудово-правните взаимоотношения между служител и работодател.

  1. С цел осигуряване на безопасността на децата и материалната база в ДГ „Мир“ е монтирано видеонаблюдение към входовете на сградата и площадките на двора.
Записите се съхраняват на технически средства с ограничен достъп.
  1. С цел прозрачност в работата и осведоменост на родителите публикуваме информация и снимки от наши събития в уебсайта на ДГ „Мир“, за което сте декларирали писмено вашето съгласие. При използване на формата за контакти получаваме информация за вашите имена и електронна поща. Използваме ги за обратна връзка с вас.

Как използваме и споделяме информацията ви?

Ние обработваме личните данни, които събираме с цел да удовлетворяваме различните изисквания, свързани с нормативната база от КТ, Наредбата на Община Силистра за прием в общинските детски градини, на МОН, НАП, НОИ и др.

ДГ „Мир“ може да прехвърля информация на трети страни – МОН, НАП, НОИ, Община  Силистра, Ресурсен център и др., включително хостинг и поддръжка на уебсайт, при необходимост и съгласно нормативната уредба.

Как съхраняваме информацията ви и какви са вашите права?

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за вас, докато не поискате да променим или изтрием личните ви данни, или докогато позволява действащото законодателство. Вие можете да прегледате, ревизирате, коригирате, актуализирате или промените личните си данни във всеки момент, като се свържете с нас на имейл odz_aidemir@abv.bg . Правата ви за такъв достъп или за промяна на данните ви може да са ограничени от действащото законодателство.

Сигурност

ДГ „Мир“ взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

Промени в настоящата Политика за поверителност на личните данни

Ако политиката ни за защита на личните данни се промени по някакъв начин, ДГ „Мир“ ще ви информира своевременно чрез актуалната версия на Политиката за поверителност на тази страница. Редовното преглеждане на уебсайта ни ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как детската градина я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

Информация за контакт

Ако имате въпроси относно тази политика или вашите лични данни, моля, свържете се с нас на имейл адрес:  odz_aidemir@abv.bg

В сила: от 10.05.2018 г.